Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Opdrachtnemer: Perfecter als uitvoerder van administratieve werkzaamheden.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.3. Alle werkzaamheden die opdrachtnemer in het kader van een opdracht verricht, zoals onder meer:
a. het inrichten en/of voeren, onderzoeken en beoordelen van een (financiële) administratie;
b. het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie;
c. het opstellen van jaarstukken en andere verantwoordingen;
d. het leveren van kennis en visies op fiscaal, bedrijfseconomisch, administratief, financieel, organisatorisch en juridisch gebied alles in de ruimste zin van het woord;
e. het verzorgen van fiscale aangiften;
f. het verrichten van werkzaamheden van fiscale aard, voor zover deze voortvloeien of samenhangen met hierboven genoemde handelingen;
g. het uitvoeren van debiteurenbeheer en incassowerkzaamheden.
1.4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, zoals genoemd in artikel 1 lid 3, worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die voorwaarden/bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.3. De gedrags-en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, welke gebaseerd is op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie, door opdrachtnemer retour is ontvangen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever met de werkzaamheden is aangevangen voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte retour is ontvangen.
3.2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.3. Voor incasso-opdrachten volstaat een schriftelijk akkoord als tot standkoming van de overeenkomst.

DUUR VAN OVEREENKOMST

Artikel 4

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit.
4.2. De duur wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtnemer of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt of te kennen geeft de overeenkomst onder anders luidende voorwaarden te willen voortzetten, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 5

5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
5.2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt komen de uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium voor rekening van opdrachtgever.
5.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
5.4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.
5.5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

Artikel 6

Opdrachtgever dient opdrachtnemer in kennis te stellen van het feit dat hij:
6.A. voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling in te dienen;
6.B. voorlopige surseance van betaling heeft verkregen;
6.C. voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;
6.D. vernomen heeft dat een of meer van zijn schuldeisers een aanvraag tot zijn faillissement heeft/hebben ingediend’;
6.E. in staat van faillissement is verklaard.

Tarieven

Artikel 7

7.1. Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van opdrachtnemer. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.
7.2. De tarieven zijn opgenomen in een aparte offerte, waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van uitmaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op de lopende opdrachten. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever tijdig voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren.
7.4. De opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen nadat door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de mededeling van de prijsverhoging is gedaan, de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.
7.5. Alle in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan de opdrachtgever doorberekend.
7.6. Provisie is verschuldigd over alle geïncasseerde bedragen , nadat de opdrachtnemer de opdracht in behandeling heeft genomen. De datum van de bevestiging van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is genomen.
7.7. Indien de opdrachtgever, nadat de vordering door de opdrachtnemer in behandeling is genomen, op welke wijze dan ook de betaling zelf regelt, de opdrachtnemer zonder enig bericht laat, de behandeling van de opdrachtnemer frustreert of de vordering zelf incasseert of de overgedragen vordering om wat voor reden dan ook terugvraagt/intrekt, is provisie verschuldigd over het volle bedrag van de vordering, naast de overige door of namens opdrachtnemer gemaakte kosten waaronder begrepen doch niet uitsluitend verschotten, proces-en executiekosten.
7.8. Tarifering voor opdrachtgever voor zowel minnelijk incasso (tot opmaak dagvaarding) tot de gerechtelijke incasso (vanaf opmaak dagvaarding tot het executietraject)
a) Volledige incasso: De opdrachtnemer draagt de geïnde hoofdsom aan de opdrachtgever af.
Mits er geen afwijkende tariefafspraken zijn gemaakt (per mail of schriftelijk) of kosten van derden, ontvangt de opdrachtgever enkel de BTW nota van de opdrachtnemer toekomende (incasso)kosten en de rente. Deze BTW nota kan de opdrachtgever verrekenen bij de Belastindienst.
b) Geen incasso i.v.m. ontbreken verhaal (debiteur is overleden, aantoonbaar gefailleerd, binnen de WSNP valt en/of
indien ons overige informatie bekend is waaruit kan worden afgeleid dat de kans op succesvolle incasso op termijn uiterst dubieus is): Enkel de eventuele daadwerkelijke kosten of kosten derden conform tarievenblad dan wel per mail of schriftelijk overeengekomen tariefafspraken.
c) Zaak door de opdrachtgever ingetrokken: in de gevallen waarin de opdrachtgever op eigen verzoek een incassozaak intrekt, zelf een regeling treft, de opdrachtnemer zonder enig bericht laat, de behandeling van de opdrachtnemer frustreert of de vordering zelf incasseert, kan de opdrachtnemer de incassokosten, de verzuimrente, de daadwerkelijke kosten of kosten van derden bij de opdrachtgever in rekening brengen conform tarievenblad dan wel per mail of schriftelijk overeengekomen tariefafspraken.
d) Gedeeltelijke incasso: Iedere betaling bij de opdrachtgever of de opdrachtnemer wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de opdrachtnemer toekomende incassokosten, daadwerkelijke kosten of kosten derden conform het tarievenblad dan wel per mail of schriftelijk overeengekomen tariefafspraken.
e) In geval van overige advisering door onze juristen geldt (additioneel) een tarief van € 95,00 per uur.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Artikel 8 Administratieve opdrachten

8.1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels uit te voeren.
8.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon binnen de organisatie van opdrachtnemer de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
8.3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8.4. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtnemer vooraf overleg met de opdrachtgever gepleegd heeft.

Artikel 9 Incasso opdrachten

9.1. De opdrachtnemer zal zich ter zake van de aan haar verstrekte opdrachten naar beste kunnen inspannen ter incassering van de vordering. Zij zal bij haar dienstverlening alleen gebruik maken van wettelijk toegestane middelen en zal daarbij de algemeen aanvaarde maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen zoveel mogelijk in acht nemen. De opdrachtnemer levert te allen tijde een inspanningsverplichting en is derhalve nimmer gehouden tot het behalen van een bepaald resultaat.
9.2. De opdrachtnemer heeft het recht om opdrachten geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid of omdat er redelijkerwijs van mag worden uitgegaan dat het incasseren van de vordering binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, zulks naar inzicht van opdrachtnemer.
9.3. De opdrachtnemer zal vooraf toestemming vragen aan de opdrachtgever voor het verrichten van handelingen, welke negatieve publiciteit voor de opdrachtgever kunnen opleveren, dan wel kunnen leiden tot het faillissement van een debiteur.
9.4. Opdrachtnemer is gerechtigd is om namens opdrachtgever een afbetalingsregelingen met de debiteur overeen te komen indien die de opdrachtnemer nuttig voorkomen om een effectieve incasso te bewerkstelligen.
9.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt een incasso-opdracht aan de opdrachtnemer als een volmacht tot het treffen van rechtsmaatregelen die de opdrachtnemer nuttig voorkomen om een effectieve incasso te bewerkstelligen. Kosten van derden in de buitengerechtelijke fase zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Kosten van derden in de gerechtelijke fase zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij deze kosten kunnen worden verhaald op de debiteur.
9.6. De opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, contacten met de debiteur zoveel mogelijk te beperken en deze in alle gevallen direct naar de opdrachtnemer te verwijzen. Er zal door de opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na ruggenspraak met de opdrachtnemer afspraken met de debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering.
9.7. De debiteur wordt door de opdrachtnemer voor het eerst benaderd binnen 5 werkdagen na acceptatie van de incasso-opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.8. De opdrachtgever ontvangt desgevraagd alle inlichtingen over de voortgang van zijn incasso-opdrachten, die voor hem van belang en bestemd zijn. De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek verstrekt.
9.9. De opdrachtnemer verhoogt, voor zover (wettelijk) toegestaan, de door de opdrachtgever aangeleverde hoofdsom met de buitengerechtelijke incassokosten en de verschuldigde rente.
9.10. Opdrachtgever is, alvorens een incasso-opdracht aan opdrachtnemer te verstrekken, gehouden de debiteur, conform vigerende wet- en regelgeving (aanzegging incassokosten conform wet incassokosten bij particulieren), in de gelegenheid te stellen de vordering kosteloos te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is alle in het kader van de incasso-opdracht door haar gemaakte en niet op de debiteur verhaalbare kosten door te belasten aan opdrachtgever.
9.11. De opdrachtnemer is gerechtigd bij haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden (waaronder doch niet uitsluitend gerechtsdeurwaarders, informatiebureaus en juristen). De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
9.12. De buitengerechtelijke advocaatkosten en de kosten van een gerechtelijke procedure (deurwaarderskosten, griffierechten en salaris gemachtigde) worden, voor zover wettelijk toegestaan, verhaald op de debiteur. De renten worden conform vonnis doorberekend tot het moment van volledige voldoening.
9.13. Indien de gemaakte kosten niet op debiteur verhaald kunnen worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
9.14. Voor het treffen van rechtsmaatregelen kan een kostenvoorschot worden gevraagd, welk kostenvoorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met opdrachtgever wordt verrekend. Tevens is de opdrachtnemer gerechtigd aan haar in het kader van een incasso-opdracht door derden in rekening gebrachte kosten, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
9.15. Ingeval de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden, om welke reden dan ook, (tijdelijk) niet mogelijk blijkt, zullen partijen dit terstond kenbaar maken en met elkaar in overleg treden.
9.16. De opdrachtgever ontvangt bij afsluiting van het dossier schriftelijk een financiële verantwoording. Het dossier zal door opdrachtnemer worden afgewikkeld binnen 5 weken na algehele voldoening of binnen 5 weken nadat is vastgesteld dat er geen verdere resultaten zijn te bereiken.
9.17. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een debiteur enige betaling rechtstreeks aan opdrachtgever verricht zal dit worden aangemerkt als zijnde betaald door toedoen van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd het tarief zoals opgenomen in de offerte aan opdrachtgever in rekening te brengen.
9.18. Bij intrekking van een opdracht door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd het tarief zoals opgenomen in de offerte aan opdrachtgever in rekening te brengen. De in overleg met opdrachtgever gemaakte kosten (bijvoorbeeld buitendienst, leges, proces-en executiekosten) zullen in dat geval volledig aan opdrachtgever worden doorbelast.

GEHEIMHOUDING

Artikel 10

10.1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en door de verwerking daarvan verkregen resultaten, waaronder tevens begrepen verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien.
10.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Artikel 11

11.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien of anderszins rechtens worden erkend.
11.2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten van de opdrachtnemer, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
11.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van voornoemde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

OPSCHORTING/ONTBINDING

Artikel 12

Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer, indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit – al dan niet voorlopig – aan hem is verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer in een dergelijk geval. Voorts zullen in een dergelijk geval alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, dadelijk en in hun geheel opeisbaar zijn.

BETALING

Artikel 13

Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 14

14.1. Betaling door de opdrachtgever voor administratieve diensten vindt vooruit plaats middels automatische incasso, waarvoor opdrachtgever machtiging dient te verstrekken.
14.2. Kan betaling niet plaatsvinden doordat het bedrag niet kan worden geïncasseerd en indien opdrachtgever tevens nalaat om, middels storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- en/of postgironummer, binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop opdrachtnemer opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld, alsnog te betalen is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
14.3. Indien opdrachtgever het niet eens met een geïncasseerd bedrag dan kan opdrachtgever dit zonder onze tussenkomst gedurende 2 maanden na de afschrijving laten terugdraaien.
14.4. Betaling dient plaats te vinden zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook.
14.5. Indien opdrachtgever in verzuim is worden alle andere facturen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.
14.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden dan minimaal gesteld op 15% van de vordering met een minimumbedrag van € 250,00 exclusief BTW.
14.7. De handelsrente die in rekening wordt gebracht als gevolg van het niet nakomen door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting wordt vastgesteld op 15% op jaarbasis.
14.8. Alle door opdrachtnemer te maken kosten voor het verkrijgen van verhaalsinformatie komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
14.9. Betaling dient te geschieden in Euro’s.
14.10. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en alle lopende rente.
14.11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers ieder hoofdelijk verbonden voor de betaling van het gehele factuurbedrag.

RECLAMES

Artikel 15

15.1. Reclames met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
15.2. Reclames, als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
15.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte (abonnement-) bedrag of het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

LEVERINGSTERMIJN

Artikel 16

16.1. Is de opdrachtgever een (vooruit-) betaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
16.2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
16.3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat, dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 17

17.1. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal één maal het bedrag van het met de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen (maand-) bedrag over de periode waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt zijn verricht.
17.2. Bij werkzaamheden die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal één maal het bedrag van het met de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen (abonnement-) bedrag over het laatste kalenderjaar waarin werkzaamheden waardoor schade is veroorzaakt zijn verricht.
17.3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
17.4. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect verband houdt met vertraging of met opschorting als bedoeld in de artikelen 10 of 14 lid 1. Voorts is artikel 16 in een dergelijk geval van toepassing.
17.5. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
17.6. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van opdrachtgever.
17.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

VRIJWARING

Artikel 17

18.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
18.2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien en voor zover opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer.

VERVALTERMIJN

Artikel 19

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na zes maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 20

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

WET TER VOORKOMEN VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME

Artikel 21

Wij zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering (Wwft) verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie bij of door een cliënt, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te Zoetermeer. De Wwft verbiedt het verstrekken van informatie inzake een verrichte melding aan derden (waaronder u als opdrachtgever), anders dan aan het Meldpunt Ongebruikelijke transacties (geheimhoudingsplicht).

GESCHILLEN

Artikel 22

Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dienen primair te worden beslist door inschakeling van een mediator conform de voorwaarden van de Nederlandse Mediator Vereniging.